Regulamin

Regulamin akcji edukacyjnej

„Nie bądź dzbanem drogowym”

§1 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Nie bądź dzbanem drogowym ”, zwanej dalej Akcją, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261135, NIP: 5992979879, nazywane dalej Organizatorem.
 2. Celem Akcji jest propagowanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie zachowań i utrwalanie właściwych postaw.
 3. Akcja polega na prowadzeniu prelekcji dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, których dyrekcje wyrażą zgodę na ich przeprowadzenie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji oraz do jej zakończenia w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje drogą elektroniczną. 

§2

Miejsce i czas trwania Akcji

Akcja jest prowadzona na terenie Polski począwszy od dnia 21.09.2019 do odwołania. 

§3

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem akcji może zostać instruktor lub wykładowca nauki jazdy, zwany dalej Leaderem, który wypełni formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.dzbandrogowy.pl i zaakceptuje niniejszy Regulamin. 
 2. Uczestnik powinien posiadać laptop z mobilnym dostępem do Internetu oraz projektor multimedialny lub ekran LCD, które są niezbędne do wyświetlania prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Organizatora.
 3. Udział Leadera w Akcji ma charakter nieodpłatny. Prelekcje mogą być przeprowadzane również w innych miejscach wskazanych przez Organizatora.

§4

Zobowiązania Leaderów i Organizatora

 1. Leader jest zobowiązany do:
  1. przeszkolenia się w ramach webinarium dla Leaderów Akcji z czynności organizacyjnych oraz wiedzy merytorycznej,
  2. określania szkół ponadpodstawowych, w których zostaną przeprowadzone prelekcje,
  3. kontaktowania się z dyrekcjami szkół w celu uzyskania zgód na przeprowadzenie prelekcji oraz ustalenia szczegółów ich przeprowadzenia,
  4. kontaktowania się z lokalną Policją w celu pozyskania do udziału w prelekcjach przedstawiciela Policji,
  5. pobierania ze strony Akcji lub zamawiania u Organizatora materiałów informacyjnych dla dyrekcji szkół, nauczycieli/wychowawców oraz dla uczniów (ulotki informacyjne),
  6. przeprowadzenia prelekcji.
 2. Organizator jest zobowiązany do:
  1. przygotowania i udostępnienia webinarium obejmującego wiedzę organizacyjną i merytoryczną dotyczącą prowadzenia Akcji,
  2. przygotowania i udostępniania zestawu ulotek informacyjnych 
  3. przygotowania i udostępnienia prezentacji multimedialnej
  4. przygotowania i udostępnienia aplikacji mobilnej,
  5. przekazania dostępów do aplikacji mobilnej 

§5

Prezentacja

Prezentacja multimedialna zawiera około 30 slajdów w tym 15 wideo obejmujących następującą tematykę:

 1. zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym z punktu widzenia kierowcy, rowerzysty, pieszego,
 2. przypadki i konsekwencje nierozważnych zachowań w ruchu drogowym,
 3. częste sytuacje w ruchu drogowym w jakich mogą znaleźć się słuchacze,
 4. statystyki wypadków drogowych z perspektywy młodego uczestnika ruchu,
 5. opis procesu nauki do egzaminu na prawo jazdy kat. B i A.

§6

Prelekcja – przebieg

W trakcie prelekcji Leader wspólnie z policjantem:

 1. wyświetli i skomentuje prezentację,
 2. rozda ulotki informacyjne, 
 3. roześle za pomocą MSN lub SMS aplikację mobilną
 4. przeprowadzi test z wiedzy prezentowanej w trakcie prelekcji za pomocą aplikacji mobilnej,
 5. Leader może we własnym zakresie przewidzieć nagrody dla uczestników testu. Nagrody mogą być też przekazane przez Organizatora. Informacja o dostępnych nagrodach Organizatora i zasadach ich przyznawania zostanie umieszczona na stronie internetowej Akcji.

§7

Dane osobowe

 1. Leader wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w Akcji zgodnie z rozporządzeniem ogólnym RODO i przepisami wykonawczymi przez Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Podawanie danych osobowych przez Leadera jest dobrowolne.
 4. Uczestnictwo w Akcji oznacza wyrażenie zgody na zasady ochrony danych osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Wyłączną podstawą regulującą Akcję jest Regulamin.
 2. Organizator jest uprawniony wypowiedzieć udział Leadera w Akcji z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być dokonane w dowolnej formie w tym przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość. Po wypowiedzeniu Leader jest zobowiązany zwrócić wszystkie niewykorzystane przez siebie materiały dotyczące Akcji.
 3. Organizator nie odpowiada za niedotrzymanie terminów lub niewykonanie zobowiązań określonych w tym Regulaminie, jeśli nastąpi z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności jeśli spowodowane będzie siłą wyższą.
 4. Ewentualne spory dotyczące Akcji, będzie rozstrzygał rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Organizatora.