Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „NIE BĄDŹ DZBANEM DROGOWYM”

Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem konkursu „Nie bądź dzbanem drogowym” zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000385224, NIP 852-25-88-278, REGON 320996032, zwana dalej „Organizatorem”.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu oraz do jej zakończenia w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje w serwisie internetowym dzbandrogowy.pl.

Konkurs jest skierowany do szkół biorących udział w akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl pn. „Nie bądź dzbanem drogowym”, która ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie zachowań i utrwalanie właściwych postaw, a której Organizator jest partnerem.

Dokonanie zgłoszenia Szkoły do udziału w akcji pn. „Nie bądź dzbanem drogowym”, potwierdza zapoznanie się z treścią mniejszego Regulaminu i jego akceptację.

Czas trwania Konkursu

§2

Konkurs jest prowadzony na terenie Polski w okresie od 1 września 2019 r. do 15 maja 2020 r. godz.: 23.59

Warunki uczestnictwa i nagrody

§4

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

zgłoszenie szkoły do udziału w akcji „Nie bądź dzbanem drogowym”;

udział uczniów szkoły w prelekcji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego;

pobranie przez uczniów aplikacji na urządzenia mobilne udostępnionej przez prowadzącego prelekcję instruktora/wykładowcę;

rozwiązanie w udostępnionej aplikacji mobilnej testu z informacji przekazanych w trakcie prelekcji wraz ze wskazaniem szkoły, na której konto test jest rozwiązywany;

Uczniowie szkoły mogą udostępniać aplikację innym osobom, które mogą rozwiązywać test na konto danej szkoły.

Punkty w Konkursie, na podstawie których ustala jest lista rankingowa, są sumą ilości testów rozwiązanych na konto danej szkoły oraz ilości punktów uzyskanych w testach rozwiązanych na konto danej szkoły. W przypadku równej ilości punktów o kolejności w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z rozwiązanych testów.

Lista rankingowa jest publikowana na bieżąco w serwisie internetowym dzbandrogowy.pl.

Szkoła może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie przesyłając oświadczenie o rezygnacji na adres mailowy Organizatora.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu oraz lista zwycięzców będzie dostępna w serwisie internetowym dzbandrogowy.pl.

Zwycięska szkoła w rankingu w chwili zakończenia Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci 10 rowerów. Natomiast szkoły zajmujące miejsca od 2 do 5 otrzymają po 1 rowerze.

Zwycięzcom nie przysługuje roszczenie o wydanie nagród w postaci innej niż określona w ustępie poprzednim.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom do dnia __________________

Dane osobowe

§5

W ramach Konkursu Organizator nie zbiera danych osobowych.

Postanowienia końcowe

§6

Wyłączną podstawą regulującą Konkurs jest Regulamin.

Organizator nie odpowiada za niedotrzymanie terminów lub niewykonanie zobowiązań określonych w tym Regulaminie, jeśli nastąpi z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności jeśli spowodowane będzie siłą wyższą.

Ewentualne spory dotyczące Konkursu, będzie rozstrzygał rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Organizatora.

Organizator pokrywa zobowiązania publicznoprawne z tytułu przekazywanych nagród